Anna kirik 001 14 16521 : Anna, inimese loodud, kirik Anna kirik 002 14 16527 : Anna, inimese loodud, kirik Anna kirik 003 14 16530 : Anna, inimese loodud, kirik Anna kirik 004 14 16533 : Anna, inimese loodud, kirik Anna kirik 005 14 16534 : Anna, inimese loodud, kirik Anna kirik 006 14 16535 : Anna, inimese loodud, kirik
Anna kirik 007 14 16537 : Anna, inimese loodud, kirik Anna kirik 008 14 16538 : Anna, inimese loodud, kirik