Palamuse kirik 001 16 15856 : Palamuse, inimese loodud, kirik Palamuse kirik 002 16 15857 : Palamuse, inimese loodud, kirik Palamuse kirik 003 16 15861 : Palamuse, inimese loodud, kirik Palamuse kirik 004 16 15863 : Palamuse, inimese loodud, kirik Palamuse kirik 005 16 15864 : Palamuse, inimese loodud, kirik Palamuse kirik 006 16 15866 : Palamuse, inimese loodud, kirik
Palamuse kirik 007 16 15867 : Palamuse, inimese loodud, kirik Palamuse kirik 008 16 15868 : Palamuse, inimese loodud, kirik Palamuse kirik 009 16 15869 : Palamuse, inimese loodud, kirik Palamuse kirik 010 16 15870 : Palamuse, inimese loodud, kirik Palamuse kirik 011 DJI 0007  DCIM\100MEDIA\DJI_0007.JPG : Palamuse, inimese loodud, kirik Palamuse kirik 012 DJI 0008  DCIM\100MEDIA\DJI_0008.JPG : Palamuse, inimese loodud, kirik
Palamuse kirik 013 DJI 0010  DCIM\100MEDIA\DJI_0010.JPG : Palamuse, inimese loodud, kirik Palamuse kirik 014 DJI 0011  DCIM\100MEDIA\DJI_0011.JPG : Palamuse, inimese loodud, kirik Palamuse kirik 015 DJI 0013  DCIM\100MEDIA\DJI_0013.JPG : Palamuse, inimese loodud, kirik Palamuse kirik 016 DJI 0014  DCIM\100MEDIA\DJI_0014.JPG : Palamuse, inimese loodud, kirik