Kavilda kirik 001 13 16131 : Kaimi, Kavilda, inimese loodud, kirik Kavilda kirik 002 13 16132 : Kaimi, Kavilda, inimese loodud, kirik Kavilda kirik 003 13 16134 : Kaimi, Kavilda, inimese loodud, kirik Kavilda kirik 004 13 16135 : Kaimi, Kavilda, inimese loodud, kirik Kavilda kirik 005 13 16136 : Kaimi, Kavilda, inimese loodud, kirik Kavilda kirik 006 13 16138 : Kaimi, Kavilda, inimese loodud, kirik
Kavilda kirik 007 13 16139 : Kaimi, Kavilda, inimese loodud, kirik Kavilda kirik 008 13 16140 : Kaimi, Kavilda, inimese loodud, kirik